Õppekavarühm 0231 Keeleõpe (ISCED-F 2013)
Õppekava koostamise alusEuroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 
Maht 40 tundi 
SihtgruppKeelehuvilised, kes soovivad alustada saksa keele õpingutega
Õppe alustamise tingimusedTingimused puuduvad, kuna tegemist algkursusega 
Eesmärk 

Saksa kõne- ja kirjakeele omandamine elementaartasemel igapäevaste situatsioonidega hakkama saamiseks.

Sisu 

Õpitakse saksa keele hääldust, sõnaliike ja lauseehitust. Tutvutakse tervitus- ja viisakusväljenditega, numbrite ja kellaaegadega. Õpitakse moodustama lihtsamaid lauseid, jutustama iseendast, perest, kodust, tööst, huvidest ja hobidest jne. Küsimuste moodustamine eelpoolnimetatud teemadel ja neile vastamine. Kuulatakse jutustusi ja dialooge, püüatakse sisust aru saada ja ka ise end väljendada.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
-mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu;
-kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
-oskab vestluspartneri abil suhelda ja lihtsatele küsimustele vastata;
-täidab lühikest ja lihtsat teadet (nt postkaarti puhkusetervitustega) ja täidab formulare (nt hotelli registreerimisleht).

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

ÕppekeskkondÕpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.
ÕppematerjalidKoolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal 
Tulemuste hindamineVestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded
Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00 
Uus kursus septembris 2017

Lõpetamise tingimused

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest.
 

KoolitajaKaisa Kolkkonen 
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Soome filoloogia eriala. Saksa keele omandanud Šveitsis. Läbinud erinevaid keelekursuse täiendkoolitusi. 
Hind 185 €
Registreerumine 

Avaldus