Õppekavarühm 0231 Keeleõpe (ISCED-F2013)
Õppekava koostamise alused Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht 40 tundi 
Sihtgrupp

Soome keele oskust vajavad, soome keelest huvituvad inimesed

Õppe alustamise tingimusPuuduvad, tegemist algkursusega 
Eesmärk Soome kirja- ja kõnekeele omandamine suhtlustasandil
Sisu 

Tutvutakse soome keele ehituse, sõnavara ja eripäraga.
Õpitakse aru saama soomekeelsest kõnest ja lihtsamatest kirjalikest tekstidest.
Õpitakse end arusaadavalt väljendama erinevates suhtlussituatsioonides, kasutades vastavalt vajadusele kas kirja- või kõnekeelset väljenduslaadi.
Tutvutakse soome kommete ja käitumismallidega, kultuurierinevuste ja eripäraga. 

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu oskab/teab:
-kasutada sageli kasutatavaid sõnu lihtsamates lausetes, mis on seotud igapäevaelu valdkondadega (perekond, sisseostud, kodu, töö, haridus);
-lugeda soravalt lühikesi lihtsaid tekste;
-tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades (viisakusväljendid, küsimuste-vastuste moodustamine, dialoogi pidamine vestluspartneriga);
-kasutada asjakohaseid teabeallikaid (sõna- ja käsiraamatud, Internet);
-soome keele grammatika põhireegleid. 

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt paljundatud õppematerjal
Tulemuste hindamine Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded. Kursus lõpeb tasemetestiga. 
Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 18.00
Uus kursus septembris 2017

Lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest. 
KoolitajaMeeli Hanso
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ning Eesti-Soome Instituudis soome keele õpetaja täiendkoolituse. Lisaks erinevad giidikoolitused. Töökogemus soome keele alal alates 1990.aastast. 
Hind 175 € 
Registreerumine Avaldus