Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alused Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht 50 tundi 
Sihtgrupp

Soome keele oskust vajavad, soome keelest huvituvad inimesed

Õppe alustamise tingimusPuuduvad, tegemist algkursusega 
Eesmärk Soome kirja- ja kõnekeele omandamine suhtlustasandil
Sisu 

Tutvutakse soome keele ehituse, sõnavara ja eripäraga.
Õpitakse aru saama soomekeelsest kõnest ja lihtsamatest kirjalikest tekstidest.
Õpitakse end arusaadavalt väljendama erinevates suhtlussituatsioonides, kasutades vastavalt vajadusele kas kirja- või kõnekeelset väljenduslaadi.
Tutvutakse soome kommete ja käitumismallidega, kultuurierinevuste ja eripäraga. 

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu oskab/teab:
-kasutada sageli kasutatavaid sõnu lihtsamates lausetes, mis on seotud igapäevaelu valdkondadega (perekond, sisseostud, kodu, töö, haridus);
-lugeda soravalt lühikesi lihtsaid tekste;
-tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades (viisakusväljendid, küsimuste-vastuste moodustamine, dialoogi pidamine vestluspartneriga);
-kasutada asjakohaseid teabeallikaid (sõna- ja käsiraamatud, Internet);
-soome keele grammatika põhireegleid. 

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Kaare Sark õpik "Hyvä parempi paras" ning paljundatud töölehed
Tulemuste hindamine Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded. Kursus lõpeb tasemetestiga. 
Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 19.00
Esimene tund teisipäeval, 19.septembril kell 19.00

Lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest. 
KoolitajaSülvi Mölder
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Avatud Ülikooli turismi ja hotelliettevõtluse eriala. Töökogemus soome keele alal: Pärnu Kolledž turismi soome keele lektor, Sütevaka Koolituskeskus soome keele lektor, Pärnu Rahvaülikoolis on Sülvi Mölder õpetanud erinevatel tasemetel soome keelt alates 2006. aastast.
Hind  220 € + õpik
Registreerumine Avaldus