Projekt: Mainstreaming Intergenerational Solidarity” – MATES


Rahastaja: Grundtvig Integratsiooniprojektid
Lepingu nr. 2008 - 3176/001-001
Projektijuht: Portugal

MATES_NewLogo.jpg


Projekti MATES - Mainstreaming Intergenerational Solidarity, kaasfinantseeriti Euroopa Liidu vahenditest, Grundtvigi programmi raames. Projekti üks peamisi eesmärke oli koostada Põlvkondadevahelise ühistegevuse projektiideede kavandamise ja rakendamise juhend, mis on kättesaadav 22 Euroopa Liidu keeles. Juhend on palju laiema meetmetekomplekti osa, mis koos moodustavad ühtse paketi kasutades didaktilisi vahendeid, suunatud teadlastele, kohalikele omavalitsustele ja eelkõige, otseselt nooremate ja vanemate põlvkondadega kokkupuutuvatele institutsioonidele.
Ressursside pakett sisaldab:
• Põlvkondadevahelise ühistegevuse projektide online raamatukogu.
• Põlvkondadevahelise ühistegevuse käsiraamatute ja asjakohaste dokumentide online raamatukogu.
• Video.
• Teadusuuringute aruanne Portugalist.
• Kirjanduse kataloog.
• Põlvkondadevahelise ühistegevuse projektidega tegelevate inimeste andmebaas.
• Veebileht, kust võib leida kõik eespool nimetatud dokumendid: www.matesproject.eu

Pakett valmis MATES projekti baasil, austades nii palju kui võimalik järgmisi kvaliteedimõõtmeid:
a) Volitamismenetlus: Kasusaajad on osalenud aktiivselt MATESi toodete planeerimisel ja arendamisel.
b) Põhiküsimused: Mainitud vahendite mõju vertikaalsel ja horisontaalsel tasandil töötamisel põlvkondadevahelise ühistegevuse projektidega.
c) Reprodutseeritavus: Didaktiliste vahendite paketi võime tegeleda esitatud probleemidega muudes kontekstides / kohtades.
d) Kasu: Kasusaajad on saanud uusi, mõõdetavaid pädevusi ja teadmisi.
e) Jätkusuutlikkus: MATESi toodete jätkusuutlikkus toimida edasi peale projekti rahastamise lõppu.
f) Tulude-kulude suhe: Tehtud kulutuste ja kasusaajete arvu suhe nii projekti ajal kui ka peale selle lõppu.
Et sellist ressursside paketti toota, tuleb ettevalmistada interneti kodulehe keskkond ja teostada teadusuuring. Teadusuuringute käigus me kogusime erinevate meetodite abil teavet, sealhulgas:
• Põlvkondadevahelise ühistegevuse teemaga seotud kirjutiste ülevaade.
• Uurimiskomisjoni poolt koostatud küsimustiku kaudu vastuste saamine erinevatelt huvirühmadelt Portugalis.
• Konverents ja avalik ümarlaud (november 2008 Portugal)
• Teine küsimustik oli suunatud Grundtvigi projekti ja muude ESF projektikoordinaatoritele või meeskonnaliikmetele
• Otsesed kontaktid ekspertide ja kasusaajate vahel (sh noored ja vanemad inimesed)

 

Projekt: Tra VeL AGEnts

Rahastaja: Euroopa Komisjon
Lepingu nr. VS/2006/0733
Aruandluse kood: SI2.452784
Projektijuht: ANCE Kreeka


Projekti üldine eesmärk oli pakkuda reisimist, vabatahtlikku tegevust, õppimist, kultuuride vahelise suhtlemise ja sissetuleku genereerimise võimalusi eakatele 10-st eri riigist (Kreeka, Itaalia, Soome, Saksamaa, Portugal, Küpros, Eesti, Slovakkia, Poola, Tsehhi Vabariik) läbi tegevusvõrgustiku asutamise „55 pluss, ilma piirideta”. Võrgustiku liikmeid koolitatati jätkusuutlikeks reisiplaneerijateks, nad osalesid kultuurivahetus ja testireisi programmis. Osalejate abiga avaldati eakatele sõbraliku, odava hinnaga sihtmärkide reisijuht, et hõlbustada eakate liikumist EL-s. Kümnes osavõtvas maas läbiviidavaid projektitegevusi levitatakse läbi kodulehe, infolehe ja erinevate konverentside kaudu, nii rahvuslikul kui Euroopa tasandil, mis võimaldavad heade teavade vahetust EL Põhjapoolsete ja Lõunapoolsete maade ning ka vanade ja uute liikmesriikide vahel.

Projekti käigus valmis viis infovoldikut ja reisijuht, 4 proovireisijat külastas Saksamaad ning veel 4 osalist Poolat. Neli testreisijat Itaaliast ja kolm Küproselt käisid testreisil Eestis. Tänaseks on projekt lõppenud.

Tätsem informatsioon projekti kodulehel http://www.travelagentsproject.org

Esimene infovoldik Teine infovoldik Kolmas infovoldik

Neljas infovoldik Viies infovoldik Travelguide

Projekttegevuste algus ja lõpukuupäev: 12.2006 kuni 30. 05.2008

 

 

Projekt: Who goes on scene?

Rahastaja: Euroopa Komisjon EACEA
Lepingu nr. CSP-2007-196
Projektijuht: GCI Italia


Projekti üldine eesmärk oli parima sõnatu lühifilmistsenaariumi väljaselgitamine, selle baasil filmi valmistamine ja BIANCO Filmifestile esitamine.

Stsenaariumite teemad olid:
Rahvusvähemuste olukorrast;
Rahvusvähemuste vastane ülekohus;
Arvamuste paljusus ja mitte diskrimineerimine;
Tolerants.

Projekti juhtis GCI Italia ning partnerid Eestist, Portugalist, Küproselt, Rumeeniast ja Itaalia BIANCO Festivali korraldajad osalesid zürii töös.