Õppekavarühm 0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alusEuroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 
Maht 50 tundi 
SihtgruppInglise keelt varem õppinuile, kes soovivad keeleoskust värskendada ja arendada
Õppe alustamise tingimused Inglise keele valdamine A2 tasemel 
Eesmärk Inglise keel kesktasemel igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks
Sisu 

Kõnekeele kiire areng on olulisim võtmesõna. Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt. küsimuste mõistmine, koostamine ja vastamine, kirjeldamine, soovide väljendamine, ettepanekute tegemine, poolt ja vastu argumendid, ideede esitamine, võrdlemine ja vastandamine, arvamuse väljendamine ning viisakusväljendid. Teemad reaalsest elust: mina, sõbrad ja pere, hobid, kodu karjäär ja töö, sotsiaalsed probleemid, tarbimine, reisimine, keskkond jne. Igas tunnis tegeletakse mitmesuguste praktiliste ülesannetega ja tehakse grammatika- ja rollimänge.

Lugemisoskust arendatakse kaasaegsete tekstide ja praktiliste ülesannetega. Kirjutamisoskus: ametlik/mitteametlik kiri, e-kirjad, CV koostamine. Grammatika õpetamise võtmesõnadeks on analüüs ja järeldamine. Kuiv reeglite õppimine on viidud miinimumini.

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
-oskab rääkida erinevatel teemadel, ka keerukatel teemadel;
-saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest;
-saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades;
-saab enamasti keelega hakkama riigis, kus see keel on kasutusel;
-oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal;
-oskab lühikeste seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi;
-oskab lühidalt põhjendada oma seisukohti ja plaane;
-oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal;
-oskab kirjutada isiklikku kirja;
-tunneb grammatikat ja oskab kirjutada erinevaid ametikirju;
 
Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus.   
 
Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
ÕppematerjalidKoolitaja poolt koostatud ja paljundatud õppematerjal 
Tulemuste hindamine Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded. 
Ülesehitus 2 korda 2 tundi nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30
Esimene tund esmaspäeval, 19.septembril kell 17.30
Lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest. 
KoolitajaSilve Fjodorova
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Leningradi Riikliku Ülikooli ning Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse filoloogi erialal, Tallinna Pedagoogikaülikooli täiendõppeteaduskonnas inglise keele õpetaja eriala.Tüütanud inglise ja vene keele õpetajana 14 aastat Kõrgemas Sõjakoolis. Täiskasvanuid koolitanud 16 aastat.

Hind 220 €
Registreerumine Avaldus